exercise

تمرینات ترکیبی تعادلی_قدرتی

/combined-balance-strength-exercises

تعادل بخش جدایی ناپذیر اغلب فعالیتهای روزانه بوده و همچنین شاخص تعیین کننده در بررسی توانایی عملکردی ورزشکاران به شمار می رود


پیچ خوردگی مچ پا و بهبود آن

/post-1

تغییر جهت سریع و چرخش ناگهانی در مچ‌پا و سبب آسیب به بخشی از این ثبات دهنده‌های مچ می‌شود که باعث ایجاد درد، التهاب و کبودی در این ناحیه می‌شود