ankle sprain

پیچ خوردگی مچ پا و بهبود آن

/post-1

تغییر جهت سریع و چرخش ناگهانی در مچ‌پا و سبب آسیب به بخشی از این ثبات دهنده‌های مچ می‌شود که باعث ایجاد درد، التهاب و کبودی در این ناحیه می‌شود