تعادل

تمرینات ترکیبی تعادلی_قدرتی

/combined-balance-strength-exercises

تعادل بخش جدایی ناپذیر اغلب فعالیتهای روزانه بوده و همچنین شاخص تعیین کننده در بررسی توانایی عملکردی ورزشکاران به شمار می رود