خدمات

کلینیک فوق تخصصی آرس با هدف ارائه خدمات ورزشی ، درمانی به منظور ترمیم ویا پیشگیری از آسیبهای ورزشی تاسیس گردیده است.