تمرینات ترکیبی تعادلی_قدرتی:

در این قسمت از مجموعه تمرینات آرس سعی شده است که تمریناتی معرفی شود که بیشتر عضلات بدن را درگیر کرده و با تحریک بیشتر حس های عمقی باعث افزایش قدرت و تعادل بدن میشود که در پیشگیری از آسیب ها، بخصوص در ورزشکاران بسیار مفید و کارامد میباشد.

اهمیت تمرینات تعادلی

تعادل بخش جدایی ناپذیر اغلب فعالیتهای روزانه بوده و همچنین شاخص تعیین کننده در بررسی توانایی عملکردی ورزشکاران به شمار می رود.
حفظ تعادل در وضعیت ایستا یا حین فعالیت، به تولید نیروی کافی عضلات نیازمند است که مستلزم تعامل پیچیده دستگاه عصبی عضلانی می باشد.
در سال های اخیر تمرینات تعادلی نیز به عنوان عنصر مهمی در پیشگیری از آسیب های ورزشی و همچنین طی بازتوانی مورد استفاده قرار می گیرند.
با توجه به شیوع آسیب های مچ پا و زانو در ورزش هایی مانند فوتبال، بسکتبال، والیبال و اسکی که نیازمند به تغییر جهت سریع حرکت بدن دارند(حرکات برشی)، طراحی برنامه تمرینی تاثیرگذار برای بهبود تعادل پویا اهمیت زیادی دارد.